ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 290.3 338.5
Інші операційні доходи 2120 108.7 105.5
Інші доходи 2240 0 33
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 399 477
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (75) (73.1)
Інші операційні витрати 2180 (295) (423.4)
Інші витрати 2270 (0) (63.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (370) (560.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 29 -83.2
Податок на прибуток 2300 (5.3) (12.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 23.7 -95.5

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Грiх Андрій Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коневич Мар"яна Ярославівна