ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Торгсервiс" за ЄДРПОУ 20856950
Територія   за КОАТУУ 4624810100
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20"
Середня кількість працівників, осіб 2    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 80000 Львiвська область Сокальський район м. Сокаль вул.Героїв УПА, 14 (03257) 2-60-20

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1346.8 1268.6
первісна вартість 1011 2614.8 2612.6
знос 1012 (1268) (1344)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1346.8 1268.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 187.2 211.9
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 32.5 27.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 37.6 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13.2 19.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 92.7
Витрати майбутніх періодів 1170 10.5 14.9
Інші оборотні активи 1190 26.4 26.4
Усього за розділом II 1195 307.4 393
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1654.2 1661.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12.6 12.6
Додатковий капітал 1410 1871.9 1871.9
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -260.8 -237.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1623.7 1647.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 16.1 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 1.9 1.7
розрахунками з бюджетом 1620 12.4 10.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 7.8 5.3
розрахунками зі страхування 1625 0 0.5
розрахунками з оплати праці 1630 0 0.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0.1 0.4
Усього за розділом III 1695 30.5 14.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1654.2 1661.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Грiх Андрій Степанович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Коневич Мар"яна Ярославівна