ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2014
Кворум зборів** 85.26
Опис 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв. 2. Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р. та його затвердження. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р. та його затвердження. 4. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013р. та його затвердження. 5. Затвердження фiнансового рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк, порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 6. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства в 2014 роцi. 7. Вiдкликання та обрання органiв управлiння Товариства (Наглядову раду, Ревiзора). 8. Затвердження умов цивiльно-правових (трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, що уповноважується на пiдписання цих договорiв. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiд iнших осiб не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення затвердити звiти Наглядової ради, Директора, Ревiзора та вважати їх роботу задовiльною. Прийнято також рiшення про затвердження фiнансового рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. Так як Товариство у 2013 роцi отримало збиток у сумi 95,5 тис.грн, то виплатити дивiденди акцiонерам немає можливостi. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2014 роцi: продовження ремонту даху i примiщень бази, ремонт пiд"їздних дорiг до неї, благоустрiй територiї бази; зменшення витрат; пошук iнвесторiв та орендарiв. У зв"язку iз закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, Ревiзора посадовi особи були вiдкликанi i переобранi на новий строк у тому ж складi. Прийнято рiшення, що договори, якi будуть укладатися з членами Наглядової ради, будуть безоплатними, особою, уповноваженою на їх пiдписання, обрано Голову Наглядової ради. Всi рiшення прийнятi одноголосно.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.