ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Торгсервiс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААБ 563143
3. Дата проведення державної реєстрації 04.03.1994
4. Територія (область)* Львівська область
5. Статутний капітал (грн) 12630.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20" - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

д/н - д/н

д/н - д/н

10. Органи управління підприємства

загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор, Ревізор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 325321
3) Поточний рахунок 26001053822336
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
валютного рахунку не відкрито
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н