ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1346.8 1268.6 0 0 1346.8 1268.6
будівлі та споруди 1339.9 1263.1 0 0 1339.9 1263.1
машини та обладнання 5 3.9 0 0 5 3.9
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 1.9 1.6 0 0 1.9 1.6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1346.8 1268.6 0 0 1346.8 1268.6
Опис Орендованими основними засобами Товариство не користується. На балансi пiдприємства числяться : склади та овочесховище (м.Сокаль, вул.Яворницького, 86а, рiк вводу в експлуатацiю - 1976). Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 2612,6 тис.грн, сума зносу склала 1344,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 1268,6 тис. грн. Ступiнь зносу - 51,44%. Виробничi потужностi складають 70%, ступiнь використання обладнання - 100%.У 2014 роцi списано комп"ютерну технiку ( первiсна вартiсть 2,2 тис.грн). Iнших змiн у складi основних засобiв у звiтному перiодi не було. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1647.4 1623.7
Статутний капітал (тис.грн.) 12.6 12.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12.6 12.6
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1647.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(12.600 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.