ПрАТ "ТОРГСЕРВІС"

Код за ЄДРПОУ: 20856950
Телефон: (03257) 2-04-71
e-mail: 20856950@torgservis.pat.ua
Юридична адреса: 80000, Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Грiх Андрiй Степанович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Торгсервiс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 20856950
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 80000, Львівська область, Сокальський район, м. Сокаль, вул.Героїв УПА, 14
5. Міжміський код, телефон та факс (03257) 2-60-20, (03257) 2-04-71
6. Електронна поштова адреса 20856950@torgservis.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, "Бюлетень.Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

torgservis.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)